@avenphoto | Blackout Shoot | 3718@avenphoto | RHS v Cleveland | Scrimmage | 51118@avenphoto | RHS v Troup Co | 82418@avenphoto | Ridgeland v Cleveland | Scrimmage | 8918@avenphoto | Ridgeland v Cross Keys | 10518@avenphoto | Ridgeland v Cross Keys | Homecoming | 10518@avenphoto | Ridgeland v Heritage | 92118@avenphoto | Ridgeland v LaFayette | 101218@avenphoto | Ridgeland v Ringgold | Scrimmage | 8918@avenphoto | Senior Night | RHS v Gilmer | 102618Unedited | Corky Kell | Ridgeland v Calhoun | 8918